R0023863.jpg Honda Civic 1200RS (SB1) 1974 -Konami-